به نظر شما نماز یاوران محترم ؛موانع حضور جوانان در مسجد و اقامه نمازچه چیزهایی می تواند باشد؟

ا) بحران هویت دینی

هویت دینی ، رابطه میان آدمی و دین را تبیین می کند که پیامد تدوین آن ، احساس تعهد در قبال ارزش ها و باورهای آن مکتب است .تعهد به عنوان سنگ بنای هویت دینی تلقی می شود و مسئولیت گریزی ، دلزدگی و بی تفاوتی ، نبود هویت دینی هستند که در عرصه دینی ، در قالب های بی توجهی به فرمان های الهی ، بی علاقگی نسبت به ارزش ها ، گزاره ها ، اماکن ، مراسم ونمادهای دینی بروز می کند. با درهم ریختگی نظام ارزشی فرد،از دیدگاه جوان، امر مثبت و خوبی در مفاهیم ارزشی وجود ندارد تا انگیزه ای برای گرایش آن داشته باشد و با نبود هویت دینی ،در پی هویت منفی می رود و هویتی بر خلاف آن چه اولیای دین در نظر گرفته اند ، برمی گزیند. پس بحران هویت دینی سبب تضعیف باورهای دینی و اختلال نظام ارزشی و بی توجهی به احکام دینی می شود .مسجد از مهمترین مفاهیم و موضوعات دینی است که بحران هویت دینی جوان، سبب پایین آمدن اعتقاد به آن ، و ضعف گرایش به حضور در جمع نمازگزاران می شود.